Laoton_James

VIP Gold

0
Warnings
12
Arrested
72
Crimes
Không rõ
2020-07-11 00:25:54
Offline
***.***.***.251
2306 giờ
41
320,731,657 $
( Trong người: 6,326,636 | Ngân hàng: 314,405,021 )
111
Little Mexico ( 1773.34998, -1618.01001, 14.5 )
1916-01-01

Alpha

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 4971
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 841
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 67 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 816
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1393
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 30 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tampa

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 5764
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Euros

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Club

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 856
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sabre

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 2986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 216 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 2999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 973
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 10 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Clover

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BF-400

Vị trí đỗ: King's
Máu: 972
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: King's
Máu: 648
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 94 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 23 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 63 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 810
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 979
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 881
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 78 () - 52 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19163

Có thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn