Kyal_Miracle
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-08-03 17:01:26
2020-07-11 01:50:07
Offline
***.***.***.22
2181 giờ
43
515,422,395 $
( Trong người: 1,035,488 | Ngân hàng: 514,386,907 )
142
Market ( 1179.62, -1331.08997, 14.15 )
1989-12-08

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 922
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 221 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 240 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 221 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Windsor

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 205 () - 221 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Garcia
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Easter Bay Chemicals
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 243 () - 221 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4506
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 233 () - 221 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 4002
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 145 () - 175 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 3785
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 221 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 4282
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 175 () - 175 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 243 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Vortex

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 221 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dodo

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 221 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Quad

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 729
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 221 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 205 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2415
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Feltzer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 233 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

RoadTrain

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1577
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 233 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Trailer C

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: The Emerald Isle
Máu: 827
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Andromada

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1893
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 233 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 175 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Jester

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1123
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 221 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hotring

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 221 () - 221 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1602
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1143
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 169 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sabre

Vị trí đỗ: Starfish Casino
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 195 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Angel Pine
Máu: 2461
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1949
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tornado

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sparrow

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 741
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 1442
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 22 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 1431
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 4398
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Shamal

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 625
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 948
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 88 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 674
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 88 () - 58 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18919

Có thể giao dịch

ID: 19555

Có thể giao dịch

ID: 19556

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 19487

Có thể giao dịch

ID: 19559

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 19893

Có thể giao dịch

ID: 365

Có thể giao dịch

ID: 347

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 19487

Có thể giao dịch

ID: 19585

Có thể giao dịch

ID: 19099

Có thể giao dịch

ID: 3070

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

ID: 19331

Có thể giao dịch

ID: 19311

Có thể giao dịch

ID: 19309

Có thể giao dịch

ID: 2036

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 19423

Có thể giao dịch

ID: 19469

Có thể giao dịch

ID: 326

Có thể giao dịch

ID: 19348

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn