Kinyo_Lisrage
0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
Không rõ
2020-08-14 02:56:37
Offline
***.***.***.86
1090 giờ
29
289,937,656 $
( Trong người: 103,844,666 | Ngân hàng: 186,092,990 )
93
Vinewood ( 732.28998, -1377.01001, 13.36 )
2003-01-04

Hotknife

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 848
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 6396
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 678
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Las Payasadas
Máu: 905
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 20 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 923
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 865
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn