Kimiko_Chan

VIP Gold

0
Warnings
6
Arrested
12
Crimes
2019-03-19 15:32:29
2020-03-14 06:10:45
Offline
***.***.***.205
392 giờ
15
649,315,610 $
( Trong người: 109,583,832 | Ngân hàng: 539,731,778 )
15
Queens ( -2419.29004, 541.97998, 30.38 )
2000-11-19

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 884
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 158 () - 240 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2728
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Quad

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 360

Không thể giao dịch

ID: 19352

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn