Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: NhanTaisanScam/FC
Vào lúc: 2020-05-13 12:41:27
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-01-20 00:00:00
Khai_Fourinone
0
Warnings
11
Arrested
38
Crimes
2016-10-20 12:25:05
2020-05-13 12:02:24
Offline
***.***.***.21
479 giờ
17
920,531,999 $
( Trong người: 1,105,212 | Ngân hàng: 919,426,787 )
67
Idlewood ( 1828.93005, -1598.98999, 13.11 )
1996-04-04

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 914
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 993
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2548
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 18645

Không thể giao dịch

ID: 19091

Không thể giao dịch

ID: 18633

Không thể giao dịch

ID: 18635

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn