Ken_Rosenberg
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-02-04 08:37:52
2020-03-27 19:32:34
Offline
***.***.***.247
1785 giờ
36
551,452,291 $
( Trong người: 3,599,728 | Ngân hàng: 547,852,563 )
61
Little Mexico ( 1810.26001, -1585.55005, 14.05 )
1995-04-02

Wayfarer

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Club

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2248
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 37 () - 33 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18940

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19586

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18636

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn