Jan_Edwards
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2017-11-26 17:35:16
2020-01-14 17:57:49
Offline
***.***.***.116
1804 giờ
31
1,007,295 $
( Trong người: 72,093 | Ngân hàng: 935,202 )
70
Conference Center ( 1119.79004, -1734.46997, 14.04 )
2010-10-15

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1470
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Ambulance

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1990
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Ambulance

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1880
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 36 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2967
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 0
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Tractor

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 877
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 166 () - 175 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19160

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn