James_Howlett
0
Warnings
3
Arrested
9
Crimes
2016-11-24 07:39:49
2020-08-14 20:52:21
Offline
***.***.***.159
1490 giờ
36
993,377 $
( Trong người: 525,378 | Ngân hàng: 467,999 )
46
Santa Flora ( -2682.08008, 636.75, 14.51 )
1999-12-31

BF-400

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 723
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 562
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 811
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 843
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 25 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 983
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 453
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 834
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 622
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 19941

Có thể giao dịch

ID: 19624

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 1520

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn