Ibiza_An
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2019-08-18 12:02:43
2020-01-17 13:33:50
Offline
***.***.***.164
479 giờ
16
13,062,836 $
( Trong người: 7,150,591 | Ngân hàng: 5,912,245 )
31
Jefferson ( 2024.27002, -1415.18005, 16.99 )
2002-03-08

NRG-500

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tanker

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1614
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

ID: 19487

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn