Huynh_Chuc
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-01-22 08:58:08
2020-05-23 21:52:22
Offline
***.***.***.76
1551 giờ
33
429,023,195 $
( Trong người: 28,815,875 | Ngân hàng: 400,207,320 )
105
King's ( -2057.16992, 469.29001, 139.74001 )
1915-02-02

Savanna

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 130 () - 130 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Uranus

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2435
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 35 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 581
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: King's
Máu: 792
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1374
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn