Huy_Kute
0
Warnings
22
Arrested
70
Crimes
2019-11-21 06:57:37
2020-08-11 09:21:52
Offline
***.***.***.233
684 giờ
20
537,909,631 $
( Trong người: 24,061,590 | Ngân hàng: 513,848,041 )
36
Market ( 1365.40002, -1280.65002, 13.55 )
1999-10-22

Dinghy

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 927
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 23 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 814
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 910
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 5474
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn