Huu_Taii

VIP Gold

0
Warnings
7
Arrested
29
Crimes
2017-12-19 07:56:19
2020-01-21 16:53:41
Offline
***.***.***.182
767 giờ
21
460,225,284 $
( Trong người: 60,151,566 | Ngân hàng: 400,073,718 )
1
Calton Heights ( -2016.27002, 863.08002, 46.55 )
1996-07-24

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 6996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2438
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Beagle

Vị trí đỗ: King's
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegy

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Barracks

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 11245

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 365

Có thể giao dịch

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn