Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2020-02-21 18:07:35
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-10-30 00:00:00
Ho_Susa
0
Warnings
10
Arrested
35
Crimes
2019-12-02 11:58:35
2020-02-21 18:07:36
Offline
***.***.***.219
365 giờ
14
45,434,822 $
( Trong người: 44,333,533 | Ngân hàng: 1,101,289 )
14
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
2001-11-13

Faggio

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn