Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: hacking/gm_11
Vào lúc: 2019-10-23 20:51:19
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-01-21 00:00:00
Haus_Gumi
0
Warnings
3
Arrested
18
Crimes
2018-10-26 13:32:18
2019-10-13 18:30:00
Offline
***.***.***.190
200 giờ
10
107,784 $
( Trong người: 56,457 | Ngân hàng: 51,327 )
19
None ( -1144.60999, 2907.22998, 9993.12988 )
1947-04-15

Wayfarer

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 839
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 66 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 592
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 851
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 26 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 816
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 89 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 749
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 37 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18641

Không thể giao dịch

ID: 18641

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn