Ga_Trong
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2017-04-25 09:57:23
2019-12-31 21:28:34
Offline
***.***.***.191
197 giờ
12
3,285,509 $
( Trong người: 2,266,066 | Ngân hàng: 1,019,443 )
7
Easter Basin ( -1691.94995, 76.74, 3.55 )
1988-05-12

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 673
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 43 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 740
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 2453
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tampa

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 4548
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 19012

Có thể giao dịch

ID: 355

Không thể giao dịch

ID: 18920

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18634

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn