Duc_Merigor
0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2017-06-18 08:37:55
2020-06-29 01:39:09
Offline
***.***.***.143
3376 giờ
45
566,377,346 $
( Trong người: 137,971 | Ngân hàng: 566,239,375 )
154
Vinewood ( 777.12, -1396.70996, 14.21 )
2001-02-28

Faggio

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 968
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 6874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 188 () - 188 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Blackfield Intersection
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bus

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Bravura

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 902
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 334

Có thể giao dịch

ID: 371

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 2907

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19012

Không thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn