Donald_McMatthew

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
24
Crimes
2016-10-31 07:53:17
2020-05-30 22:16:08
Offline
***.***.***.28
496 giờ
18
377,745,859 $
( Trong người: 8,035,172 | Ngân hàng: 369,710,687 )
58
Queens ( -2407.86011, 467.94, 73.26 )
1967-04-08

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 843
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 605
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 21 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 847
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 6521
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 194 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn