Dominic_Genta

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2020-07-27 21:07:00
Offline
***.***.***.48
1288 giờ
33
663,514,268 $
( Trong người: 24,124,551 | Ngân hàng: 639,389,717 )
93
Santa Flora ( -2683.42993, 624.57001, 14.45 )
2001-10-19

Blista Compact

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 5996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 88 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 196 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1468
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 115 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19424

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19821

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn