David_Minions

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
Không rõ
2020-03-29 01:53:15
Offline
***.***.***.236
1742 giờ
39
282,031,542 $
( Trong người: 9,699,502 | Ngân hàng: 272,332,040 )
123
None ( 2558.62012, 1410.09998, 7699.58008 )
2001-11-02

Jester

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 773
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: - Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1346
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 518
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 28 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Washington

Vị trí đỗ: King's
Máu: 889
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Virgo

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: City Hall
Máu: 1985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 96 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 755
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 33 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 4790
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 5964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 5781
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Freeway

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 19808

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 1313

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn