David_Minions

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
Không rõ
2020-01-23 21:46:02
Offline
***.***.***.3
1651 giờ
38
6,926,355 $
( Trong người: 1,876,848 | Ngân hàng: 5,049,507 )
13
None ( 2554.59009, 1406.76001, 7699.58008 )
2001-11-02

Jester

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: - Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 881
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 518
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 28 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Washington

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Virgo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1534
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 12 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 96 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1184
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 901
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 33 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 19808

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 1313

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn