Chung_Violet
0
Warnings
8
Arrested
27
Crimes
2016-08-31 01:55:35
2020-08-05 17:55:51
Offline
***.***.***.160
1131 giờ
28
33,949,561 $
( Trong người: 736,663 | Ngân hàng: 33,212,898 )
60
Commerce ( 1752.59998, -1669.08997, 13.38 )
2000-01-24

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 107 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Tanker

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1972
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 889
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 245 () - 245 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: -2017

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn