Bui_Hieu
0
Warnings
4
Arrested
9
Crimes
Không rõ
2020-07-11 21:01:37
Offline
***.***.***.131
879 giờ
24
345,867,981 $
( Trong người: 288,074,255 | Ngân hàng: 57,793,726 )
57
Queens ( -2410.66992, 514.76001, 30.38 )
2001-09-30

Police Maverick

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2661
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 200 () - 200 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 4592
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19488

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 319

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn