Big_Smoke

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-03-18 17:11:36
2020-03-30 01:35:02
Offline
***.***.***.91
2301 giờ
35
261,783,317 $
( Trong người: 644,840 | Ngân hàng: 261,138,477 )
50
None ( 1237.44995, -836.73999, 1084.01001 )
1995-04-27

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 124 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 815
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1896
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Benson

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1993
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rumpo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1517
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 982
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hotdog

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18946

Có thể giao dịch

ID: 19026

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19941

Có thể giao dịch

ID: 18921

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn