Beater_Omai
0
Warnings
2
Arrested
0
Crimes
2019-03-25 07:32:38
2020-08-13 21:29:20
Offline
***.***.***.7
656 giờ
19
21,550,107 $
( Trong người: 6,126,851 | Ngân hàng: 15,423,256 )
16
Conference Center ( 1116.80005, -1738.90002, 13.48 )
1992-09-02

Reefer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 824
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 196 () - 166 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 836
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 217 () - 202 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 3072
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 165 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 141 () - 251 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 669
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 811
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1823
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 18649

Không thể giao dịch

ID: 371

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn