AlouruS_Legendary
0
Warnings
11
Arrested
11
Crimes
Không rõ
2020-08-10 13:14:11
Offline
***.***.***.54
2933 giờ
47
5,697,832 $
( Trong người: 294,070 | Ngân hàng: 5,403,762 )
136
Queens ( -2416.40991, 504.54001, 30.08 )
1997-04-26

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 583
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 857
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 30 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: King's
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 3492
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1700
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 145 () - 179 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Clover

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 1921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sunrise

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 5101
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn