Alex_Clora
0
Warnings
10
Arrested
10
Crimes
2019-08-22 01:57:06
2020-08-14 09:19:17
Online
***.***.***.233
583 giờ
17
882,967,957 $
( Trong người: 243,461 | Ngân hàng: 882,724,496 )
45
Market ( 1329.43994, -1378.73999, 14.57 )
1995-04-04

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1960
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Utility

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotdog

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1918
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Taxi

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2076
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yankee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flatbed

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1790
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Leviathan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1954
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Caddy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1675
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 820
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 25 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2216
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn